Documents

Entre la diversitat de documents que conformen aquest arxiu cal destacar els projectes i memòries de la pràctica totalitat de les expedicions espanyoles extraeuropeas, el qual constitueix sens lloc a dubtes un fons únic al país.

© 2020 Servei General d’informació de Muntanya. Tots els drets reservats